ކައުންސިލްގެ 04ވަނަ ދައުރުގެ 85 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ ނިންމުންތައް ( މަސްޖިދުއްތައުބާގެ އިސްކުރުބަރި މަރާމާތު އެއްބަސްވުމަށް މަސައްކަތް އިތުރު ކުރުން،2022 ނޮވެމްބަރ މަހުގެ ހަރަދުތަށް ހަމަޖެއްސުމަށް ޓަކައި ބަޖެޓް ކޮންޓްރޯލް ހެދުން)

Read more