މިޝަން އަދި ވިޝަން

ކައުންސިލްގެ މިޝަން

ށ.ފޭދޫ އަކީ އިސްލާމްދީނަށާއި، އިޖްތިމާޢީ އަދި ޢުމްރާނީ ތަރައްޤީއަށް ލޯބިކުރާ، އެކުވެރި، އެއްބައިވަންތަ، ރައްޔިތުންނަށް ފުރުސަތުތައް ފަހި، އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން ކުރިއަރާފައިވާ ރަށަކަށް ހެދުން.

ކައުންސިލްގެ ވިޝަން

ފޭދޫ އަކީ ތަރައްޤީގެ ރޮނގުން ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ، އިޖުތިމާއީގޮތުންނާއި، އިގްތިސާދީ، އުމްރާނީ އަދި މުއާސަލާތީ ގޮތުން ދިރިއުޅުމަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް ގާއިމްވެފައިހުރި ދީނީގޮތުން ހޭލުންތެރި ދުޅަހެޔޮ އަދި ފުދުންތެރި ރައްޔިތެއް ދިރިއުޅޭ ރަށަކަށްވުން.