ކައުންސިލްގެ 04ވަނަ ދައުރުގެ 92 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ ނިންމުންތައް (އިޖުތިމާއީ ސަރަހައްދުތައް ސާފުކުރުން/ ކުނިކޮށި ޕިކަޕްގަތުން/އީމާން މިސްކިތް އޭސީކުރުން/ އީމާން މސްކިތުގައި ކުލަލުން/ ރަށުގެ ނަމުގައި މޮނިއުމަންޓް ހެދެން/ އީމާން މިސްކިތު ފެންލައިޓްތަށް ބެއްދުން)

Read more