ކައުންސިލްގެ ހަތަރު ވަނަ ދައުރުގެ 172 ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާގެ ނިންމުން (ކައުންސިލްގެ ހަތަރު ވަނަ ދައުރުގެ 171 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ ނިންމުން ނަމްބަރ 274/2024/31 ހަވާލާދީ ށ.ފޭދޫއިން ގޯތި ދޫކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ސަރަހައްދުން 8 ގޯތި ޗަސްބިމަށް އަރާތީ، އެ 8 ގޯތި ބިން ރަނގަޅު ސަރަހައްދަކަށް ބަދަލުކުރުން)

Read more