ކުނިވާ ޒާތުގެ ތަކެތި އުކާލުމާއިގުޅޭ

ކުނިވާޒާތުގެ ކާތަކެތި އުކާލާއިރު އެކުންޏާއިއެކު ދަޅު، ޕްލާސްޓިކް، ކޮތަޅު ފަދަ ތަކެތި ހުންނަކަން ދަނީ ފާހަގަކުރެވެމުންނެވެ. މީގެ އިތުރުން ކުނިކޮށްޓަށް ފިޔަވާ އިތުރު ސަރަހައްދުތަކަށް ކުނިއަޅާކަމުގެ ޝަކުވާވެސް

Read more

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ކަރަންޓީންކުރެވިފައިވާ ގެތަކާއި ގުޅޭ

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން މޮނިޓަރ ކުރުމަށް ކަރަންޓީން ކުރެވިފައިވާ ގެތަކަށް އެގެތަކުގައި ކަރަންޓީންކޮށްފައިވާ މީހުންގެ އަސާސީ ބޭނުންތަކަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ގައިދުރުކަން ބެހެއްޓުމަށާއި އިތުރު މީހުން

Read more