އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީއާއި ކައުންސިލަރުން ބައްދަލު ކޮށްފި

ށ. ފޭދޫ ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން، ށ. ފޭދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީއާއި ބައްދަލުކޮށްފިއެވެ. މި ބައްދަލުކުރުމަކީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިޔަށް ގެންދާނެ

Read more

ކަނޑިތީމަށާއި، ގޮއިދޫއަށް ފޭދޫން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފި

ކޯވިޑް-19 ބަލިމަޑުކަމާއި ގުޅިގެން ށ. ގޮއިދޫ އަދި ށ. ކަނޑިތީމު މޮނިޓަރިންއަށްލާފައިވާތީ އެ ދެރަށު ރައްޔިތުންނަށް އެހީތެރިވުމަށް ށ. ފޭދޫ ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން ފޭދޫ ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން

Read more

ކޮވިޑް-19 ސޯޝަލް ސަޕޯޓް ޑެސްކަށް ވޮލަންޓިއާރވި ފަރާތްތަކާއި ބައްދަލު ކުރުން

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން އުފައްދާފައިވާ ސޯޝަލް ސަޕޯރޓް ޑެސްކުގައި ހަރަކާތްތެރިވުމަށް ހުޅުވާލެވުނު ފުރުސަތުގައި ވޮލަންޓިއަރވި ފަރާތްތަކާއި ކައުންސިލުން ބައްދަލުކޮށްފިއެވެ. މި ބައްދަލު ވުމުގައި އެ ފަރާތްތަކުން އެކަމަށް

Read more

ފުޓްސަލް ދަނޑު ބޭނުންކުރުމުގެ އުސޫލަށް އިސްލާހް ގެނައުމުގެ ގޮތުން ކަނބަލުންނާއި އެކު ހިޔާލު ހޯދުމަށް މަޝްވަރާ ކޮށްފި

ށ. ފޭދޫ ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން، ފޭދޫ ފުޓްސަލް ދަނޑު ބެނުން ކުރުމުގެ އުޞޫލަށް ބަދަލު ގެނައުމުގެ ގޮތުން ރަށުގައި ތިބި ކުޅިވަރަށް ލޯބި ކުރާ ކަނބަލުންނާއިއެކު މަޝްވަރާ

Read more

ފުޓްސަލް ދަނޑު ބޭނުންކުރުމުގެ އުސޫލަށް އިސްލާހް ގެނައުމުގެ ގޮތުން ފިރިހެން ބޭފުޅުންނާއި އެކު ހިޔާލު ހޯދުމަށް މަޝްވަރާ ކޮށްފި

ށ. ފޭދޫ ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން، ފޭދޫ ފުޓްސަލް ދަނޑު ބެނުން ކުރުމުގެ އުޞޫލަށް ބަދަލު ގެނައުމުގެ ގޮތުން ރަށުގައި ތިބި ކުޅިވަރަށް ލޯބި ކުރާ ފިރިހެން ބޭފުޅުންނާއިއެކު

Read more

ށ. ފޭދޫ ކައުންސިލުން ށ. ފޭދޫ ސުކޫލުގެ މެނޭޖްމަންޓާއި މުވައްޒަފުންނާއި ބައްދަލުކޮށްފި

ށ. ފޭދޫ ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން، ރަށުގައި ހުރި މުއައްސަސާ ތަކާއިއެކު ބާއްވަމުންދާ ބައްދަލު ވުންތަކުގެ ތެރެއިން، ށ. ފޭދޫ ސްކޫލުގެ މެނޭޖްމަންޓާއި މުވައްޒަފުންނާއި ބައްދަލު ކޮށްފިއެވެ. މިބައްދަލުވުމުގައި

Read more

ކައުންސިލަށް އިންތިޚާބުވި މެންބަރުން، ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގަ ބޭނުން ނުކޮށް ހުރި އިމާރާތްތަކުގެ ހާލަތު ބަލާލަން ޒިޔާރާތްކޮށްފި

ށ. ފޭދޫ ކައުންސިލުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ބޭނުން ނުކޮށް ހުރި ޢިމާރާތްތަކުގެ ޙާލަތު ބަލާލަން އެތަންތަނަށް ޒިޔާރަތް ކޮށްފިއެވެ. މި ޒިޔާރަތުގައި އެތަންތަނަށް ލިބިފައިހުރި ގެއްލުންތައް އޮޅުންފިލުވާ،

Read more

ކައުންސިލަށް އިންތިޚާބުވި މެންބަރުން، ރަށުގެ މަގުތައް ސާފުކުރާ މުވައްޒަފުންނާއި ކުނިކޮށި ބަލަހައްޓާ މުވައްޒަފުންނާއި ބައްދަލު ކޮށްފި

ށ. ފޭދޫ ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން، ރަށުގައި ހުރި މުއައްސަސާ ތަކާއި އަދި މުހިންމު ކަންކަމާއި ގުޅިގެން ބައްދަލު ކުރަމުންދާ ފަރާތްތަކާއިއެކު ބައްވަމުންދާ ބައްދަލު ވުންތަކުގެ ތެރެއިން، ށ.

Read more

ކައުންސިލަށް އިންތިޚާބުވި މެންބަރުން، ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން އެކުލަވާލާފައިވާ ޓާސްކް ފޯހާއި ބައްދަލު ކޮށްފި

ށ. ފޭދޫ ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން، ރަށުގައި ހުރި މުއައްސަސާ ތަކާއި އަދި މުހިންމު ކަންކަމާއި ގުޅިގެން ބައްދަލު ކުރަމުންދާ ފަރާތްތަކާއިއެކު ބައްވަމުންދާ ބައްދަލު ވުންތަކުގެ ތެރެއިން، ށ.

Read more

ކައުންސިލަށް އިންތިޚާބުވި މެންބަރުން، ކައުންސިލްގެ އިދާރީ މުވައްޒިފުންނާ ބައްދަލު ކޮށްފި

ށ. ފޭދޫ ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން، ރަށުގައި ހުރި މުއައްސަސާ ތަކާއިއެކު ބާއްވަމުންދާ ބައްދަލު ވުންތަކުގެ ތެރެއިން، ށ. ފޭދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުންނާއި ބައްދަލު ކޮށްފިއެވެ. މިބައްދަލުވުމުގައި

Read more