ހދ.މަކުނުދޫ ކައުންސިލުން ށ.ފޭދޫ ކައުންސިލަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފި

ހދ.މަކުނުދޫ ކައުންސިލުން ށ.ފޭދޫ ކައުންސިލަށް ޒިޔާރަތްކޮށް، ކައުންސިލުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާގޮތާއި ބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުމުގެ ގޮތުން ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފިއެވެ.