ރަށުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ ފޯނު ނަންބަރު

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފޭދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް
ފޯން: 6540634
ފެކްސް: 6540634
އީމެއިލް:Sh.feydhoo@judiciary.gov.mv

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފޭދޫ ސްކޫލް
ފޯން: 6540579
ފެކްސް: 6540579
އީމެއިލް:admin@shfeydhooschool.edu.mv

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފޭދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒު
ފޯން: 6540611
ފެކްސް: 6540611
އީމެއިލް:

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ފޭދޫ ބްރާންޗް
ފޯން: 9769160
އީމެއިލް: