ކޮމެޓީތައް

ކައުންސިލަށް ކޮމެޓީގައި ހިމެނޭ މެންބަރުންނަކީ:

 • މުޙައްމަދު ޝާމިރު
 • މުޙައްމަދު ޝުކުރީ
 • މުޙައްމަދު މުސްތަފާ އިސްމާޢީލް
 • ފާތިމަތު ރައިޝާ
 • ހުސައިން އިނާޛު
 • އަހްމަދު ސާމީ
 • ހުސައިން ސުހައިލް

ބިޑް ކޮމެޓީގައި ހިމެނޭ މެންބަރުންނަކީ:

 • (ނަން)
 • (ނަން)
 • (ނަން)

އެޗް.އާރު.އެމް.ޑީ ކޮމެޓީގައި ހިމެނޭ މެންބަރުންނަކީ:

 • އާމިނަތު ޝާހީން
 • ސަޢުދުﷲ އިބްރާހީމް
 • އާމިނަތު ޝިފްނާ
 • މުހައްމަދު ރަޝާދު
 • ނުޒުހަތު މޫސާ
 • ފާތިމަތު ރިފާ

މުރާޖަޢާ ކޮމެޓީގައި ހިމެނޭ މެންބަރުންނަކީ:

 • (ނަން)
 • (ނަން)
 • (ނަން)

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގައި ހިމެނޭ މެންބަރުންނަކީ:

 • (ނަން)
 • (ނަން)
 • (ނަން)