ކޮމެޓީތައް

ކައުންސިލަށް ލަފާދޭ ކޮމެޓީގައި ހިމެނޭ މެންބަރުންނަކީ:

 • ފާތިމަތު ރައިޝާ
 • ހުސައިން އިނާޛު
 • އަހްމަދު ސާމީ
 • ހުސައިން ސުހައިލް

ބިޑް ކޮމެޓީގައި ހިމެނޭ މެންބަރުންނަކީ:

 • އާމިނަތު ޝާހީން
 • ސަޢުދުﷲ އިބްރާހީމް
 • ފާތިމަތު ނާހިދާ
 • ފާތިމަތު ރައިޝާ
 • ހުސައިން ޝަހީދު

އެޗް.އާރު.އެމް.ޑީ ކޮމެޓީގައި ހިމެނޭ މެންބަރުންނަކީ:

 • އާމިނަތު ޝާހީން
 • ސަޢުދުﷲ އިބްރާހީމް
 • އާމިނަތު ޝިފްނާ
 • މުހައްމަދު ރަޝާދު
 • ނުޒުހަތު މޫސާ
 • ފާތިމަތު ރިފާ

މުރާޖަޢާ ކޮމެޓީގައި ހިމެނޭ މެންބަރުންނަކީ:

 • (ނަން)
 • (ނަން)
 • (ނަން)

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގައި ހިމެނޭ މެންބަރުންނަކީ:

 • ޙައްވާ ޝައުފާ
 • ސާމިޙާ އިދުރީސް
 • ސެހެނާ
 • ޢާއިޝަތު މަލްދާ
 • އާމިނަތު ޖަލީލާ