ކައުންސިލްގެ 04ވަނަ ދައުރުގެ 92 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ ނިންމުންތައް (އިޖުތިމާއީ ސަރަހައްދުތައް ސާފުކުރުން/ ކުނިކޮށި ޕިކަޕްގަތުން/އީމާން މިސްކިތް އޭސީކުރުން/ އީމާން މސްކިތުގައި ކުލަލުން/ ރަށުގެ ނަމުގައި މޮނިއުމަންޓް ހެދެން/ އީމާން މިސްކިތު ފެންލައިޓްތަށް ބެއްދުން)

Read more

ކައުންސިލްގެ 04ވަނަ ދައުރުގެ 89 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ ނިންމުންތައް ( އިންޓަރގްރޭޓެޑް ނޭޝަނަލް ޕަބްލިކް ފެރީ ނެޓްވޯރކްގެ ދަށުން ފެރީހަޓް އެޅުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ބިމުގައި އިމާރާތް ކުރުމުގެ ހުއްދަދިނުމަށާއި ފެރީ ހަޓްގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަން މަސައްކަތް ފެށުމަށް ސައިޓްހެދުމާއި ފެރީޓާރމިނަލް ހެދުމަށް ބިންދޫކުރުން / ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު ރައިސަމަށް އަހަރީ ޗުއްޓީ ދިނުން

Read more

ކައުންސިލްގެ 04ވަނަ ދައުރުގެ 87 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ ނިންމުންތައް(2022 ޑިސެމްބަރ މަހުގެ ހަރަދުތަށް ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި ޖަލްސާއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ކޯޑުތަކުން ބަޖެޓް ކޮންޓްރޯލް ހެދުން/ރަށުގެ މަގު ހެދުމަށްޓަކައި ނެގުމަށް ކައުންސިލުން ނިންމާފައިވާ ރުއްގަހުގެ ބަދަލުފައިސާ ދިނުމަށްފަހު ސީނު މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ސިޓީއިން އެދިލައްވާފައިވާ ގޮތަށް ރުއްގަސް ނެގުމުގެ ހުއްދަދިނުން)

Read more

ކައުންސިލްގެ 04ވަނަ ދައުރުގެ 86 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ ނިންމުންތައް ( ށ.ފޭދޫ މަސްޖިދުލްއީމާންގެ ބައެއްމުށި ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތައް މިސްކިތުގައި ޖަހާފަހުރި ކުލައިގެ މުށި ނުލިބުމުން އެމަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުން ބާތިލްކޮށް އަލުން އެމަސައްކަތަށް އިއުލާން ކުރުން)

Read more

ކައުންސިލްގެ 04ވަނަ ދައުރުގެ 85 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ ނިންމުންތައް ( މަސްޖިދުއްތައުބާގެ އިސްކުރުބަރި މަރާމާތު އެއްބަސްވުމަށް މަސައްކަތް އިތުރު ކުރުން،2022 ނޮވެމްބަރ މަހުގެ ހަރަދުތަށް ހަމަޖެއްސުމަށް ޓަކައި ބަޖެޓް ކޮންޓްރޯލް ހެދުން)

Read more