ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 117 ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ނިންމުންތައް ( ށ. ފޭދޫ އޮށެނިމާގެއާއި، ށ. ފޭދޫ ސެނަލް ކިޔާގޯއްޗާއި ދޭތެރޭގައި އޮތް ހުސްބަޔަށް ކައުންސިލްގެ 116 ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން ނިންމާފައިވާ ނިންމުން ރިވިޔު ކުރުމަށް )

Read more