ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 126 ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ނިންމުންތައް (ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ އެއްގޮތަށް ކައުންސިލް ހިންގުމުގައި އިހުމާލުވަމުންދާކަމަށް ފާހަގަކުރެއްވިގެން އެ ކަންކަން އިޞްލާޙުކުރުމަށް ނައިބް ރައީސް އަށް 30 ދުވަހުގެ ފުރުސަތެއް ދިނުމަށް)

Read more