ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 135 ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ނިންމުންތައް ( އަލްފާޟިލް ހުސައިން ޝަރީފް، ހަދުވަރީގެ، ހދ.ވައިކަރަދޫ ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތަށް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 126 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މިކައުންސިލްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް އައްޔަން ކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް ނިންމުން) )

Read more