ށ.ފޭދޫ ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑިންގގެ މަސައްކަތް ފެށިއްޖެ

ށ.ފޭދޫ ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑިންގގެ މަސައްކަތް ފެށިއްޖެއެވެ. މިމަސައްކަތް އެމްޓީސީސީއިން ފަށާފައިވަނީ 11 ޖަނަވަރީ 2021ވަނަ ދުވަހުއެވެ. މި މަޝްރޫޢުއަކީ 33.1 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަސައްކަތެކެވެ. މިމަޝްރޫޢުގެ ދަށުން

Read more

ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ށ.ފޭދޫ ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތައް މޮނިޓަރ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގެ ކައުންސިލްތައް މޮނިޓަރ ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ށ.ފޭދޫ ކައުންސިލަށް ޒިޔާރަތްކޮށް ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތައް މޮނިޓަރކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

Read more

ށ.ފޭދޫގައި އަލަށް ޢިމާރާތްކުރާ އިންޖީނުގެ އަދި އޮފީސް ޢިމާރާތުގެ ބިންގާ އަޅައިފި

ށ.ފޭދޫގައި އަލަށް ޢިމާރާތްކުރާ އިންޖީނުގެ އަދި އޮފީސް ޢިމާރާތުގެ ބިންގާ އަޅައިފިއެވެ. ބިންގާ އަޅުއްވައިދެއްވި މިކަމައްޓަކައި މިއަދު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ އަހްމަދު

Read more

ފުލުހުންގެ ޑިވިޝަން ކޮމާންޑަރު އަދި އަތޮޅު ކޮމާންޑަރު ށ.ފޭދޫ ކައުންސިލާއި އެކު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި

ފުލުހުންގެ ޑިވިޝަން ކޮމާންޑަރ އަދި އަތޮޅު ކޮމާންޑަރ ށ.ފޭދޫ ކައުންސިލާއިއެކު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފިއެވެ. މިބައްދަލުވުން އޮތީ 8 ނޮވެމްބަރ 2020ގައި ށ.ފޭދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގައެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި

Read more

ތަޖުރިބާ ހިއްސާކުރުމުގެ ދަތުރެއްގައި ށ.ފޭދޫ ކައުންސިލުން ށ.ގޮއިދޫ ކައުންސިލަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފި

ތަޖުރިބާ ހިއްސާކުރުުމުގެ ދަތުރެއްގައި ށ.ފޭދޫ ކައުންސިލުން ށ.ގޮއިދޫ ކައުންސިލަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފިއެވެ. މިދަތުރަކީ ކައުންސިލްތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރާ ގޮތްތައް ދެނެގަނެ ކައުންސިލުންދޭ ޚިދުމަތްތައް މިހާރަށްވުރެ ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކައި ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް

Read more

ފޭދޫ ކައުންސިލް ވެބްސައިޓް ލޯންޗުކޮށްފި

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފޭދޫ ކައުންސިލްގެ ވެބްސައިޓް ލޯންޗު ކޮށްފިއެވެ. ވެބްސައިޓް ލޯންޗު ކޮށްދެއްވީ އެކަމަށްޓަކައި މިއަދު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ފޭދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝާމިރު

Read more

ށ.ފޭދޫ ނާރެސް އަހްމަދު ސާމީގެ ކިޑްނީ ޓްރާންސްޕްލާންޓް ކުރުމަށް ކައުންސިލް އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފި

ށ.ފޭދޫ ނާރެސް، އަހްމަދު ސާމީގެ ކިޑްނީ ޓްރާންސްޕްލާންޓް ކުރުމަށްޓަކައި ށ.ފޭދޫ ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުން ފައިސާގެ އެހީތެރިކަމެއް ފޯރުކޮށްދީފިއެވެ. މިގޮތުން ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންގެ އެއްދުވަހުގެ މުސާރަވަނީ އަހްމަދު

Read more

ރަށުގެ ފާރުތަކުގައި ހުރި ޢާއްމު އިޖުތިމާޢީ މިންގަޑު ތަކާއި ޚިލާފް ލިޔުންތައް ފޮހެލުން

ރަށުގެ ބައެއް ގޭގެ މަގުފާރާއި އަދި ބައެއް ޢިމާރާތްތަކުގައި ހުރި ޢާއްމު މިންގަނޑުތަކާއި ޚިލާފް ލިޔުންތައް ފޮހެލުމަށް ކައުންސިލާއި ށ. ފޭދޫގައި ހުރި މުއައްސަސާ ތަކާއި ށ.

Read more

ފޭދޫ ކައުންސިލުން ވައިބަރ ނަންބަރެއް ތަޢާރަފް ކޮށްފި

ށ. ފޭދޫ ކައުންސިލުން ދެމުންގެންދާ ޚިދުމަތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ސާފު ކުރަށްވަން ބޭނުންފުޅުވެ ލައްވާނަމަ، ކައުންސިލުގެ ވައިބަރ ނަންބަރު 9894130 އަށް މެސެޖު ކުރެއްވުމުން އެކަމެއް

Read more