ށ.ފޭދޫގައި އަލަށް ޢިމާރާތްކުރާ އިންޖީނުގެ އަދި އޮފީސް ޢިމާރާތުގެ ބިންގާ އަޅައިފި

ށ.ފޭދޫގައި އަލަށް ޢިމާރާތްކުރާ އިންޖީނުގެ އަދި އޮފީސް ޢިމާރާތުގެ ބިންގާ އަޅައިފިއެވެ. ބިންގާ އަޅުއްވައިދެއްވި މިކަމައްޓަކައި މިއަދު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ އަހްމަދު ސަޢީދު މުހައްމަދު އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުﷲ ޝަހީމުއެވެ.