ކައުންސިލުން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ އާއިއެކު ބައްދަލުކޮށްފި

16 ޖޫން 2021ގައި އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީއާއިއެކު ކައުންސިލުން ބޭއްވި އޮންލައިން ބައްދަލުވުމުގައި ށ.ފޭދޫ ސްކޫލަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ޖާގައިގެ ދަތިކަމާއި މިނޫންވެސް ސްކޫލަށް މުހިއްމު ކަންތައްތަކާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް

Read more

ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ އިން މިއަދު ފެށި ތަރައްގީގެ ޕްލޭނާއި ފައިނޭންޝިއަލް ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުމުގެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް

ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ އިން މިއަދު ފެށި ތަރައްގީގެ ޕްލޭނާއި ފައިނޭންޝިއަލް ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުމުގެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް ގައި ފޭދޫ ކައުންސިލުން ބައިވެރި ވެއްޖެއެވެ. މި ބައްދަލު

Read more

ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް ރަށުގައި ގާއިމުކުރުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ރައްޔިތުންނާއި މަޝްވަރާ ކުރުން

ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް ރަށުގައި ގާއިމުކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުމަށް ރައްޔިތުންނާއިއެކު ކައުންސިލުން މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުންތަކެއް ބާއްވައިފިއެވެ.

Read more

ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ހެއްދުން މެދު ކަނޑާލުން

މާލެ ސަރަޙައްސުގައި ކޮވިޑް-19ގެ ޙާލަތު ގޯސްވެ، މާލޭގައި ހުންނަ ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތައް 2 ހަފްތާއަށް ބަންދު ކުރުމާއި ގުޅިގެން ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް ރެޖިސްޓްރޭޝަންގެ ޚިދުމަތްތައް މެދުކަނޑާލެވިފައިވާތީ،

Read more

ކަނޑިތީމަށާއި، ގޮއިދޫއަށް ފޭދޫން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފި

ކޯވިޑް-19 ބަލިމަޑުކަމާއި ގުޅިގެން ށ. ގޮއިދޫ އަދި ށ. ކަނޑިތީމު މޮނިޓަރިންއަށްލާފައިވާތީ އެ ދެރަށު ރައްޔިތުންނަށް އެހީތެރިވުމަށް ށ. ފޭދޫ ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން ފޭދޫ ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން

Read more

ކޮވިޑް-19 ސޯޝަލް ސަޕޯޓް ޑެސްކަށް ވޮލަންޓިއާރވި ފަރާތްތަކާއި ބައްދަލު ކުރުން

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން އުފައްދާފައިވާ ސޯޝަލް ސަޕޯރޓް ޑެސްކުގައި ހަރަކާތްތެރިވުމަށް ހުޅުވާލެވުނު ފުރުސަތުގައި ވޮލަންޓިއަރވި ފަރާތްތަކާއި ކައުންސިލުން ބައްދަލުކޮށްފިއެވެ. މި ބައްދަލު ވުމުގައި އެ ފަރާތްތަކުން އެކަމަށް

Read more