ށ. ފޭދޫ ކައުންސިލުން ށ. ފޭދޫ ސުކޫލުގެ މެނޭޖްމަންޓާއި މުވައްޒަފުންނާއި ބައްދަލުކޮށްފި

ށ. ފޭދޫ ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން، ރަށުގައި ހުރި މުއައްސަސާ ތަކާއިއެކު ބާއްވަމުންދާ ބައްދަލު ވުންތަކުގެ ތެރެއިން، ށ. ފޭދޫ ސްކޫލުގެ މެނޭޖްމަންޓާއި މުވައްޒަފުންނާއި ބައްދަލު ކޮށްފިއެވެ. މިބައްދަލުވުމުގައި

Read more

ކައުންސިލަށް އިންތިޚާބުވި މެންބަރުން، ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގަ ބޭނުން ނުކޮށް ހުރި އިމާރާތްތަކުގެ ހާލަތު ބަލާލަން ޒިޔާރާތްކޮށްފި

ށ. ފޭދޫ ކައުންސިލުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ބޭނުން ނުކޮށް ހުރި ޢިމާރާތްތަކުގެ ޙާލަތު ބަލާލަން އެތަންތަނަށް ޒިޔާރަތް ކޮށްފިއެވެ. މި ޒިޔާރަތުގައި އެތަންތަނަށް ލިބިފައިހުރި ގެއްލުންތައް އޮޅުންފިލުވާ،

Read more

ކައުންސިލަށް އިންތިޚާބުވި މެންބަރުން، ރަށުގެ މަގުތައް ސާފުކުރާ މުވައްޒަފުންނާއި ކުނިކޮށި ބަލަހައްޓާ މުވައްޒަފުންނާއި ބައްދަލު ކޮށްފި

ށ. ފޭދޫ ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން، ރަށުގައި ހުރި މުއައްސަސާ ތަކާއި އަދި މުހިންމު ކަންކަމާއި ގުޅިގެން ބައްދަލު ކުރަމުންދާ ފަރާތްތަކާއިއެކު ބައްވަމުންދާ ބައްދަލު ވުންތަކުގެ ތެރެއިން، ށ.

Read more