ފުޓްސަލް ދަނޑު ބޭނުންކުރުމުގެ އުސޫލަށް އިސްލާހް ގެނައުމުގެ ގޮތުން ކަނބަލުންނާއި އެކު ހިޔާލު ހޯދުމަށް މަޝްވަރާ ކޮށްފި

ށ. ފޭދޫ ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން، ފޭދޫ ފުޓްސަލް ދަނޑު ބެނުން ކުރުމުގެ އުޞޫލަށް ބަދަލު ގެނައުމުގެ ގޮތުން ރަށުގައި ތިބި ކުޅިވަރަށް ލޯބި ކުރާ ކަނބަލުންނާއިއެކު މަޝްވަރާ ކޮށް ޚިޔާލު ބަދަލު ކުރުމުގެ ގޮތުން ބައްދަލު ކުރަށްވައިފިއެވެ.

މި ބައްދަލު ކުރެއްވުމުގައި ކައުންސިލު މެންބަރުންނާއި ކަނބަލުންގެ ތެރެއިން ކުޅިވަރަށް ލޯބި ކުރާ، އަދި ކުޅިވަރުގެ ކަންކަމުގައި އިސް ސަފުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުން ބައިވެރި ވެފައިވެއެވެ.

އެގޮތުން ވަރަށް ގިނަ ޚިޔާލުތައް ލިބި މަޝްވަރާ ކުރެވުނެވެ.