ރަށް ގިރުން އިތުރުވުމުގެ ސަބަބުން ތިމާވެއްޓަށް ލިބެމުންދާ ގެއްލުންތައް ބަލާލުމަށް ކައުންސިލުން ޒިޔާރަތްކޮށްފި