ކައުންސިލާއި ސިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނުގެ ވެރިންނާއި އެކު މިނިސްޓްރީ އޮފް ޙެލްތް އިން ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރި ވެއްޖެ