ކައުންސިލަށް އިންތިޚާބުވި މެންބަރުން، ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން އެކުލަވާލާފައިވާ ޓާސްކް ފޯހާއި ބައްދަލު ކޮށްފި

ށ. ފޭދޫ ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން، ރަށުގައި ހުރި މުއައްސަސާ ތަކާއި އަދި މުހިންމު ކަންކަމާއި ގުޅިގެން ބައްދަލު ކުރަމުންދާ ފަރާތްތަކާއިއެކު ބައްވަމުންދާ ބައްދަލު ވުންތަކުގެ ތެރެއިން، ށ.

Read more

ކައުންސިލަށް އިންތިޚާބުވި މެންބަރުން، ކައުންސިލްގެ އިދާރީ މުވައްޒިފުންނާ ބައްދަލު ކޮށްފި

ށ. ފޭދޫ ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން، ރަށުގައި ހުރި މުއައްސަސާ ތަކާއިއެކު ބާއްވަމުންދާ ބައްދަލު ވުންތަކުގެ ތެރެއިން، ށ. ފޭދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުންނާއި ބައްދަލު ކޮށްފިއެވެ. މިބައްދަލުވުމުގައި

Read more

ށ. ފޭދޫ ކައުންސިލުން ށ. ފޭދޫ ސިއްޙީ މަރުކަޒުގެ މުވައްޒަފުންނާއި ބައްދަލުކޮށްފި

ށ. ފޭދޫ ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން، ރަށުގައި ހުރި މުއައްސަސާ ތަކާއިއެކު ބާއްވަމުންދާ ބައްދަލު ވުންތަކުގެ ތެރެއިން، ށ. ފޭދޫ ސިއްޙީ މަރުކަޒުގެ މުވައްޒަފުންނާއި ބައްދަލު ކޮށްފިއެވެ. މިބައްދަލުވުމުގައި

Read more

ށ. ފޭދޫ ކައުންސިލުން ށ. ފޭދޫ ފެނަކަ މުވައްޒަފުންނާއި ބައްދަލުކޮށްފި

ށ. ފޭދޫ ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން، ރަށުގައި ހުރި މުއައްސަސާ ތަކާއިއެކު ބާއްވަމުންދާ ބައްދަލު ވުންތަކުގެ ތެރެއިން، ށ. ފޭދޫ ފެނަކަ އިންޖީނުގޭގެ މުވައްޒަފުންނާއި ބައްދަލު ކޮށްފިއެވެ. މިބައްދަލުވުމުގައި

Read more

ށ. ފޭދޫ ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް އަކަށް އަޙްމަދު ސުނީލު އިންތިޚާބުކޮށްފި

ށ. ފޭދޫ ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް ކަމަށް، ކައުންސިލް މެމްބަރު އަޙްމަދު ސުނީލު އިންތިޚާބުކޮށްފިއެވެ. ށ. ފޭދޫ ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް ކަމަށް ކުރިމަތި ލީ ކައުންސިލަރު

Read more

ށ. ފޭދޫ ކައުންސިލަށް އަލަށް އިންތިހާބުވި ކައުންސިލަރުން ހުވާ ކުރައްވައިފި

ށ. ފޭދޫ ކައުންސިލަށް އަލަށް އިންތިހާބުވި ކައުންސިލަރުން ހުވާ ކުރައްވައިފި އެވެ. މިއަދު ހެނދުނު 9:00 އިން ފެށިގެން ކުރިއަށް ދިޔަ ރަސްމިއްޔާތުގައި ށ. ފޭދޫ ކައުންސިލްގެ

Read more