ކައުންސިލަށް އިންތިޚާބުވި މެންބަރުން، ރަށުގެ މަގުތައް ސާފުކުރާ މުވައްޒަފުންނާއި ކުނިކޮށި ބަލަހައްޓާ މުވައްޒަފުންނާއި ބައްދަލު ކުރުން