ކައުންސިލަށް އިންތިޚާބުވި މެންބަރުން، ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގަ ބޭނުން ނުކޮށް ހުރި އިމާރާތްތަކުގެ ހާލަތު ބަލާލަން ޒިޔާރާތްކުރުން