ށ. ފޭދޫގައި ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރަން މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި

ށ. ފޭދޫގައި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމް ގާއިމުކުރަން މިއަދު ހަވާލުކޮށްފިއެވެ. ށ. ފޭދޫގައި ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުމަށް ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ހަވާލުކުރީ އަލްޓެކް މޯލްޑިވްސް

Read more

ފޭދޫ ކައުންސިލް ވެބްސައިޓް ލޯންޗުކޮށްފި

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފޭދޫ ކައުންސިލްގެ ވެބްސައިޓް ލޯންޗު ކޮށްފިއެވެ. ވެބްސައިޓް ލޯންޗު ކޮށްދެއްވީ އެކަމަށްޓަކައި މިއަދު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ފޭދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝާމިރު

Read more

ރަށުގެ ފާރުތަކުގައި ހުރި ޢާއްމު އިޖުތިމާޢީ މިންގަޑު ތަކާއި ޚިލާފް ލިޔުންތައް ފޮހެލުން

ރަށުގެ ބައެއް ގޭގެ މަގުފާރާއި އަދި ބައެއް ޢިމާރާތްތަކުގައި ހުރި ޢާއްމު މިންގަނޑުތަކާއި ޚިލާފް ލިޔުންތައް ފޮހެލުމަށް ކައުންސިލާއި ށ. ފޭދޫގައި ހުރި މުއައްސަސާ ތަކާއި ށ.

Read more

ފޭދޫ ކައުންސިލުން ވައިބަރ ނަންބަރެއް ތަޢާރަފް ކޮށްފި

ށ. ފޭދޫ ކައުންސިލުން ދެމުންގެންދާ ޚިދުމަތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ސާފު ކުރަށްވަން ބޭނުންފުޅުވެ ލައްވާނަމަ، ކައުންސިލުގެ ވައިބަރ ނަންބަރު 9894130 އަށް މެސެޖު ކުރެއްވުމުން އެކަމެއް

Read more

ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރުން 27 އޮކްޓޯބަރ 2020 ވަނަ ދުވަހު މެންދުރު 1:30ގައި

މި ފަހަކަށް އައިސް، ރަށުގައި ވަށްކަން ކުރުމާއި އަދި މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުން ކުރުން އިތުރުވުމާއި ގުޅިގެން، ރަށުގެ ޢާއްމު މަސްލަހަތު ގެއްލި، މުޖުތަމަޢުގައި ބިރުވެރި ކަން އުފެދިގެން

Read more