ށ.ފޭދޫ ކައުންސިލްގެ ކައުންސިލަރުން ހުވާ ކުރެއްވުމާއި، އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ މެންބަރުން އިޤުރާރުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު