ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް ރަށުގައި ގާއިމުކުރުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ރައްޔިތުންނާއި މަޝްވަރާ ކުރުން

ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް ރަށުގައި ގާއިމުކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުމަށް ރައްޔިތުންނާއިއެކު ކައުންސިލުން މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުންތަކެއް ބާއްވައިފިއެވެ.