ކައުންސިލުން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ އާއިއެކު ބައްދަލުކޮށްފި

16 ޖޫން 2021ގައި އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީއާއިއެކު ކައުންސިލުން ބޭއްވި އޮންލައިން ބައްދަލުވުމުގައި ށ.ފޭދޫ ސްކޫލަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ޖާގައިގެ ދަތިކަމާއި މިނޫންވެސް ސްކޫލަށް މުހިއްމު ކަންތައްތަކާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް މައުލޫމާތު ހިއްސާ ކުރެވިފައިވެއެވެ.