ކުޑަކުދިންގެ ޕާކުގައި ޕްލޭސެޓްތައް ހަރުކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި

ށ. ފޭދޫ ކުޑަކުދިންގެ ޕާކުގައި ޕްލޭސެޓްތައް ހަރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ބުޑުއެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޝާޝީން އިންވެސްޓްމަންޓާއިއެކު މަސައްކަތު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

Read more

ކައުންސިލުން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ އާއިއެކު ބައްދަލުކޮށްފި

16 ޖޫން 2021ގައި އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީއާއިއެކު ކައުންސިލުން ބޭއްވި އޮންލައިން ބައްދަލުވުމުގައި ށ.ފޭދޫ ސްކޫލަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ޖާގައިގެ ދަތިކަމާއި މިނޫންވެސް ސްކޫލަށް މުހިއްމު ކަންތައްތަކާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް

Read more

ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ އިން މިއަދު ފެށި ތަރައްގީގެ ޕްލޭނާއި ފައިނޭންޝިއަލް ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުމުގެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް

ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ އިން މިއަދު ފެށި ތަރައްގީގެ ޕްލޭނާއި ފައިނޭންޝިއަލް ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުމުގެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް ގައި ފޭދޫ ކައުންސިލުން ބައިވެރި ވެއްޖެއެވެ. މި ބައްދަލު

Read more

ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް ރަށުގައި ގާއިމުކުރުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ރައްޔިތުންނާއި މަޝްވަރާ ކުރުން

ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް ރަށުގައި ގާއިމުކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުމަށް ރައްޔިތުންނާއިއެކު ކައުންސިލުން މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުންތަކެއް ބާއްވައިފިއެވެ.

Read more

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީއާއި ކައުންސިލަރުން ބައްދަލު ކޮށްފި

ށ. ފޭދޫ ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން، ށ. ފޭދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީއާއި ބައްދަލުކޮށްފިއެވެ. މި ބައްދަލުކުރުމަކީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިޔަށް ގެންދާނެ

Read more

ކަނޑިތީމަށާއި، ގޮއިދޫއަށް ފޭދޫން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފި

ކޯވިޑް-19 ބަލިމަޑުކަމާއި ގުޅިގެން ށ. ގޮއިދޫ އަދި ށ. ކަނޑިތީމު މޮނިޓަރިންއަށްލާފައިވާތީ އެ ދެރަށު ރައްޔިތުންނަށް އެހީތެރިވުމަށް ށ. ފޭދޫ ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން ފޭދޫ ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން

Read more

ކޮވިޑް-19 ސޯޝަލް ސަޕޯޓް ޑެސްކަށް ވޮލަންޓިއާރވި ފަރާތްތަކާއި ބައްދަލު ކުރުން

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން އުފައްދާފައިވާ ސޯޝަލް ސަޕޯރޓް ޑެސްކުގައި ހަރަކާތްތެރިވުމަށް ހުޅުވާލެވުނު ފުރުސަތުގައި ވޮލަންޓިއަރވި ފަރާތްތަކާއި ކައުންސިލުން ބައްދަލުކޮށްފިއެވެ. މި ބައްދަލު ވުމުގައި އެ ފަރާތްތަކުން އެކަމަށް

Read more

ފުޓްސަލް ދަނޑު ބޭނުންކުރުމުގެ އުސޫލަށް އިސްލާހް ގެނައުމުގެ ގޮތުން ކަނބަލުންނާއި އެކު ހިޔާލު ހޯދުމަށް މަޝްވަރާ ކޮށްފި

ށ. ފޭދޫ ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން، ފޭދޫ ފުޓްސަލް ދަނޑު ބެނުން ކުރުމުގެ އުޞޫލަށް ބަދަލު ގެނައުމުގެ ގޮތުން ރަށުގައި ތިބި ކުޅިވަރަށް ލޯބި ކުރާ ކަނބަލުންނާއިއެކު މަޝްވަރާ

Read more

ފުޓްސަލް ދަނޑު ބޭނުންކުރުމުގެ އުސޫލަށް އިސްލާހް ގެނައުމުގެ ގޮތުން ފިރިހެން ބޭފުޅުންނާއި އެކު ހިޔާލު ހޯދުމަށް މަޝްވަރާ ކޮށްފި

ށ. ފޭދޫ ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން، ފޭދޫ ފުޓްސަލް ދަނޑު ބެނުން ކުރުމުގެ އުޞޫލަށް ބަދަލު ގެނައުމުގެ ގޮތުން ރަށުގައި ތިބި ކުޅިވަރަށް ލޯބި ކުރާ ފިރިހެން ބޭފުޅުންނާއިއެކު

Read more

ށ. ފޭދޫ ކައުންސިލުން ށ. ފޭދޫ ސުކޫލުގެ މެނޭޖްމަންޓާއި މުވައްޒަފުންނާއި ބައްދަލުކޮށްފި

ށ. ފޭދޫ ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން، ރަށުގައި ހުރި މުއައްސަސާ ތަކާއިއެކު ބާއްވަމުންދާ ބައްދަލު ވުންތަކުގެ ތެރެއިން، ށ. ފޭދޫ ސްކޫލުގެ މެނޭޖްމަންޓާއި މުވައްޒަފުންނާއި ބައްދަލު ކޮށްފިއެވެ. މިބައްދަލުވުމުގައި

Read more