ކުޑަކުދިންގެ ޕާކުގައި ޕްލޭސެޓްތައް ހަރުކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި

ށ. ފޭދޫ ކުޑަކުދިންގެ ޕާކުގައި ޕްލޭސެޓްތައް ހަރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ބުޑުއެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޝާޝީން އިންވެސްޓްމަންޓާއިއެކު މަސައްކަތު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ.