ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަޝްރޫއު ކުރިއަށް ދާނެ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ކައުންސިލާއި ހިއްސާކޮށްފި

ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހަވާލުވެފައިވާ އަލްޓެކް ކުންފުނީގެ ފަރާތުން، އެމަސައްކަތް ކުރިއަށް ދާނެ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ށ. ފޭދޫ ކައުންސިލާއި ހިއްސާކޮށްފިއެވެ.