ކައުންސިލުން މިއަދު ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަޞީމްއާއި ބައްދަލުކޮށްފި

ރަށަށް ބޭނުންވާ ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި މަޝްރޫޢުތަކާއި އަދި ރަށަށް މިވަގުތަށް ބޭނުންވާ މުހިންމު ކަންތައްތަކާއި ބެހޭގޮތުން ކައުންސިލުން ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކާއިއެކު މަޝްވަރާކުރުމަށް ބާއްވާ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ތެރެއިން މިއަދުވަނީ ނައިބުރައީސް ފައިސަލް ނަސީމާއި ބައްދަލުކޮށް މިކަންކަމާއިގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފައެވެ.