ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ހެއްދުން މެދު ކަނޑާލުން

މާލެ ސަރަޙައްސުގައި ކޮވިޑް-19ގެ ޙާލަތު ގޯސްވެ، މާލޭގައި ހުންނަ ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތައް 2 ހަފްތާއަށް ބަންދު ކުރުމާއި ގުޅިގެން ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް ރެޖިސްޓްރޭޝަންގެ ޚިދުމަތްތައް މެދުކަނޑާލެވިފައިވާތީ،

Read more