ކުނިވާ ޒާތުގެ ތަކެތި އުކާލުމާއިގުޅޭ

ކުނިވާޒާތުގެ ކާތަކެތި އުކާލާއިރު އެކުންޏާއިއެކު ދަޅު، ޕްލާސްޓިކް، ކޮތަޅު ފަދަ ތަކެތި ހުންނަކަން ދަނީ ފާހަގަކުރެވެމުންނެވެ. މީގެ އިތުރުން ކުނިކޮށްޓަށް ފިޔަވާ އިތުރު ސަރަހައްދުތަކަށް ކުނިއަޅާކަމުގެ ޝަކުވާވެސް

Read more

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ކަރަންޓީންކުރެވިފައިވާ ގެތަކާއި ގުޅޭ

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން މޮނިޓަރ ކުރުމަށް ކަރަންޓީން ކުރެވިފައިވާ ގެތަކަށް އެގެތަކުގައި ކަރަންޓީންކޮށްފައިވާ މީހުންގެ އަސާސީ ބޭނުންތަކަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ގައިދުރުކަން ބެހެއްޓުމަށާއި އިތުރު މީހުން

Read more

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު - މަސައްކަތު

މިލަދުންމަޑުލުއުތުރުބުރީ ފޭދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ފޭދޫ، ދިވެހިރާއްޖެ. ނަންބަރު: IUL)274/INDIV/2020/49) އިޢުލާނު  މިއިދާރާގެ ތިރީގައި މިދަންނަވާ މަޤާމަށް މުވައްޒަފެއް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ. މަޤާމުގެ ނަންބަރު ބޭނުންވާ އަދަދު މަޤާމު

Read more

މަގުބައްތި ދަނޑި ހެދުން

ނަންބަރު:IUL)274/INDIV/2020/48)   އިޢުލާން   މަގުބައްތި ދަނޑި ހެދުން މިއިދާރާއިން ފޯރުކޮށްދޭ މަޢުލޫމާތާއި އެއްގޮތަށް މަގުބައްތިޖަހާ ދަނޑި ހެދުމުގެ މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ. ވީމާ މިކަމަށް

Read more

ކައުންސިލް އިދާރާގައި ލައުޑްސްޕީކަރު ހަރުކުރުން

މިއިދާރާގެ ގޯތިތެރޭގައި ލައުޑްސްޕީކަރ ހަރުކުރުމަށް އެންޓަނާއެއް ބެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ. ވީމާ މިކަމަށް ޝަޢުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން މަސައްކަތްކޮށްދެވޭނެ އަގާއި މުއްދަތު 23 ނޮވެމްބަރ 2020ވަނަ

Read more

ހަކުރުބައްޔަށް ފަރުވާ ހޯދާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާއި ބެހޭ

ހަކުރުބައްޔަށް ފަރުވާ ހޯދާ މީހުން އިތުރުވުމާއި، ހަކުރުބަލި ހުންނަފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ޙިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމުގެ ގޮތުން، ނެޝަނަލް ޑޭޓާބޭސްއެއް ޤާއިމް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނޭޝަނަލް ޑައެބެޓީސް

Read more

މަގުބައްތިޖެހުމަށް ކޯރުކޮނެ ކޭބަލް ވަޅުލުމާއިބެހޭ

މިރަށުގެ މަގުތަކުގައި ބައްތި ޖެހުމަށް ކޯރުކޮނެ ކޭބަލް ވަޅުލާދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ. ވީމާ މިކަމަށް ޝަޢުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން މަސައްކަތްކޮށްދެވޭނެ އަގާއި މުއްދަތު 9 ނޮވެމްބަރ 2020ވަނަ

Read more

އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އިންޖީނުލީ އުޅަނދު ފަހަރު ދުއްވުމުގެ A0,A1 ގެ C ޒޯން ލައިސަންސް ދޫކުރުން.

އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އިންޖީނުލީ އުޅަނދުފަހަރުދުއްވުމުގެ A1,A0 ގެ C ޒޯން ލައިސަންސް ނެގުމަށް ބާއްވާ އިމްތިހާނު މިރަށުގައި ބާއްވާގޮތައް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. ވީމާ ލައިސަންސް ނެގުމަށް ބޭނުންވާ

Read more