ށ.ފޭދޫ ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑިންގގެ މަސައްކަތް ފެށިއްޖެ

ށ.ފޭދޫ ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑިންގގެ މަސައްކަތް ފެށިއްޖެއެވެ. މިމަސައްކަތް އެމްޓީސީސީއިން ފަށާފައިވަނީ 11 ޖަނަވަރީ 2021ވަނަ ދުވަހުއެވެ. މި މަޝްރޫޢުއަކީ 33.1 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަސައްކަތެކެވެ. މިމަޝްރޫޢުގެ ދަށުން

Read more