ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ށ.ފޭދޫ ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތައް މޮނިޓަރ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގެ ކައުންސިލްތައް މޮނިޓަރ ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ށ.ފޭދޫ ކައުންސިލަށް ޒިޔާރަތްކޮށް ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތައް މޮނިޓަރކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

Read more

ކުނިވާ ޒާތުގެ ތަކެތި އުކާލުމާއިގުޅޭ

ކުނިވާޒާތުގެ ކާތަކެތި އުކާލާއިރު އެކުންޏާއިއެކު ދަޅު، ޕްލާސްޓިކް، ކޮތަޅު ފަދަ ތަކެތި ހުންނަކަން ދަނީ ފާހަގަކުރެވެމުންނެވެ. މީގެ އިތުރުން ކުނިކޮށްޓަށް ފިޔަވާ އިތުރު ސަރަހައްދުތަކަށް ކުނިއަޅާކަމުގެ ޝަކުވާވެސް

Read more

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ކަރަންޓީންކުރެވިފައިވާ ގެތަކާއި ގުޅޭ

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން މޮނިޓަރ ކުރުމަށް ކަރަންޓީން ކުރެވިފައިވާ ގެތަކަށް އެގެތަކުގައި ކަރަންޓީންކޮށްފައިވާ މީހުންގެ އަސާސީ ބޭނުންތަކަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ގައިދުރުކަން ބެހެއްޓުމަށާއި އިތުރު މީހުން

Read more