ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ށ.ފޭދޫ ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތައް މޮނިޓަރ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގެ ކައުންސިލްތައް މޮނިޓަރ ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ށ.ފޭދޫ ކައުންސިލަށް ޒިޔާރަތްކޮށް ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތައް މޮނިޓަރކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

Read more

ކުނިވާ ޒާތުގެ ތަކެތި އުކާލުމާއިގުޅޭ

ކުނިވާޒާތުގެ ކާތަކެތި އުކާލާއިރު އެކުންޏާއިއެކު ދަޅު، ޕްލާސްޓިކް، ކޮތަޅު ފަދަ ތަކެތި ހުންނަކަން ދަނީ ފާހަގަކުރެވެމުންނެވެ. މީގެ އިތުރުން ކުނިކޮށްޓަށް ފިޔަވާ އިތުރު ސަރަހައްދުތަކަށް ކުނިއަޅާކަމުގެ ޝަކުވާވެސް

Read more

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ކަރަންޓީންކުރެވިފައިވާ ގެތަކާއި ގުޅޭ

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން މޮނިޓަރ ކުރުމަށް ކަރަންޓީން ކުރެވިފައިވާ ގެތަކަށް އެގެތަކުގައި ކަރަންޓީންކޮށްފައިވާ މީހުންގެ އަސާސީ ބޭނުންތަކަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ގައިދުރުކަން ބެހެއްޓުމަށާއި އިތުރު މީހުން

Read more

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު - މަސައްކަތު

މިލަދުންމަޑުލުއުތުރުބުރީ ފޭދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ފޭދޫ، ދިވެހިރާއްޖެ. ނަންބަރު: IUL)274/INDIV/2020/49) އިޢުލާނު  މިއިދާރާގެ ތިރީގައި މިދަންނަވާ މަޤާމަށް މުވައްޒަފެއް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ. މަޤާމުގެ ނަންބަރު ބޭނުންވާ އަދަދު މަޤާމު

Read more

މަގުބައްތި ދަނޑި ހެދުން

ނަންބަރު:IUL)274/INDIV/2020/48)   އިޢުލާން   މަގުބައްތި ދަނޑި ހެދުން މިއިދާރާއިން ފޯރުކޮށްދޭ މަޢުލޫމާތާއި އެއްގޮތަށް މަގުބައްތިޖަހާ ދަނޑި ހެދުމުގެ މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ. ވީމާ މިކަމަށް

Read more

ކައުންސިލް އިދާރާގައި ލައުޑްސްޕީކަރު ހަރުކުރުން

މިއިދާރާގެ ގޯތިތެރޭގައި ލައުޑްސްޕީކަރ ހަރުކުރުމަށް އެންޓަނާއެއް ބެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ. ވީމާ މިކަމަށް ޝަޢުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން މަސައްކަތްކޮށްދެވޭނެ އަގާއި މުއްދަތު 23 ނޮވެމްބަރ 2020ވަނަ

Read more