ކައުންސިލްގެ ހަތަރު ވަނަ ދައުރުގެ 165 ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާގެ ނިންމުން (ޤަބުރުސްތާނުގައި ގުދަން ހެދުމުގެ މައުލޫމާތު ކަރުދާސް ފާސްކުރުން/އަޟްހާ ޢީދު 1445ގެ މަސްރޭހުގެ ގަވައިދު ފާސްކުރުން/ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު ރައިސަމް އަށް 12 ދުވަހުގެ އަހަރީ ޗުއްޓީ ދިނުން/2024 މެއި މަހުގެ ހަރަދުތަށް ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި 2024 ބަޖެޓުން ފައިސާ ބަދަލުކުރުން/ކައުންސިލްގެ ނިންމުން ނަންބަރު: 35/2023/274 ނިންމުމުން ނިންމާފައިވާ ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ށ.ފޭދޫއިން ބަންޑާރަ ގޯތި ދޫކުރުމުގެ އުސޫލުގެ 4.6ގައިވާ ޕޮއިންޓް އިތުރަށް ތަފްސީލްކޮށް އުސޫލު ފާސްކުރުން)

Download (PDF, 1004KB)