ކައުންސިލްގެ ހަތަރު ވަނަ ދައުރުގެ 166 ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާގެ ނިންމުން (ށ.ފޭދޫ ކައުންސިލް ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ޤަވައިދު 2024 ފާސްކުރުން/ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް އަޙްމަދު ސުނީލު ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ- ކައުންސިލުން 2024 ވަނަ އަހަރު އިތުރަށް 25 ގޯތި ދޫކުރުމަށް ހުށައެޅުން)

Download (PDF, 926KB)