ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ކަރަންޓީންކުރެވިފައިވާ ގެތަކާއި ގުޅޭ

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން މޮނިޓަރ ކުރުމަށް ކަރަންޓީން ކުރެވިފައިވާ ގެތަކަށް އެގެތަކުގައި ކަރަންޓީންކޮށްފައިވާ މީހުންގެ އަސާސީ ބޭނުންތަކަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ގައިދުރުކަން ބެހެއްޓުމަށާއި އިތުރު މީހުން އެގެތަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް ހެދުމަކީ މަނާކަމެއް ކަމުގައި އަންގާފައިވީ ނަމަވެސް ބައެއް ފަރާތްތަކުން މިގޮތަށް އަމަލުތައް ނުބެހެއްޓޭކަން ދަނީ ފާހަގަކުރެވެމުންނެވެ. މިކަމަކީ މިކަމުގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުން ކޮވިޑް 19 ބަލިމަޑުކަމުގެ ނުރައްކަލަށް ހުށަހެޅިދާނެ ފަދަ އަމަލުތަކެއް ކަމުން މިގޮތަށް މިކަން ނުކުރުމަށް ނަސޭޙަތްތެރިވަމެވެ.

7 ޑިސެމްބަރ 2020