ކުނިވާ ޒާތުގެ ތަކެތި އުކާލުމާއިގުޅޭ

ކުނިވާޒާތުގެ ކާތަކެތި އުކާލާއިރު އެކުންޏާއިއެކު ދަޅު، ޕްލާސްޓިކް، ކޮތަޅު ފަދަ ތަކެތި ހުންނަކަން ދަނީ ފާހަގަކުރެވެމުންނެވެ. މީގެ އިތުރުން ކުނިކޮށްޓަށް ފިޔަވާ އިތުރު ސަރަހައްދުތަކަށް ކުނިއަޅާކަމުގެ ޝަކުވާވެސް ލިބެމުންދެއެވެ. އެހެންކަމުން މިކަން މިގޮތަށް ނުކުރުމަށް އެންމެހާ ރައްޔިތުންނަށް އިލްތިމާސްކުރަމެވެ. އަދި ރަށުތެރެ ސާފުކޮށް ބޭއްވުމަށް ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ލިބޭ އެއްބާރުލެއްވުމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.

7 ޑިސެމްބަރ 2020