ށ.ފޭދޫގައި އަލަށް ޢިމާރާތްކުރާ އިންޖީނުގެ އަދި އޮފީސް ޢިމާރާތުގެ ބިންގާ އަޅައިފި

ށ.ފޭދޫގައި އަލަށް ޢިމާރާތްކުރާ އިންޖީނުގެ އަދި އޮފީސް ޢިމާރާތުގެ ބިންގާ އަޅައިފިއެވެ. ބިންގާ އަޅުއްވައިދެއްވި މިކަމައްޓަކައި މިއަދު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ އަހްމަދު

Read more

ފުލުހުންގެ ޑިވިޝަން ކޮމާންޑަރު އަދި އަތޮޅު ކޮމާންޑަރު ށ.ފޭދޫ ކައުންސިލާއި އެކު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި

ފުލުހުންގެ ޑިވިޝަން ކޮމާންޑަރ އަދި އަތޮޅު ކޮމާންޑަރ ށ.ފޭދޫ ކައުންސިލާއިއެކު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފިއެވެ. މިބައްދަލުވުން އޮތީ 8 ނޮވެމްބަރ 2020ގައި ށ.ފޭދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގައެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި

Read more

ތަޖުރިބާ ހިއްސާކުރުމުގެ ދަތުރެއްގައި ށ.ފޭދޫ ކައުންސިލުން ށ.ގޮއިދޫ ކައުންސިލަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފި

ތަޖުރިބާ ހިއްސާކުރުުމުގެ ދަތުރެއްގައި ށ.ފޭދޫ ކައުންސިލުން ށ.ގޮއިދޫ ކައުންސިލަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފިއެވެ. މިދަތުރަކީ ކައުންސިލްތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރާ ގޮތްތައް ދެނެގަނެ ކައުންސިލުންދޭ ޚިދުމަތްތައް މިހާރަށްވުރެ ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކައި ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް

Read more

ހަކުރުބައްޔަށް ފަރުވާ ހޯދާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާއި ބެހޭ

ހަކުރުބައްޔަށް ފަރުވާ ހޯދާ މީހުން އިތުރުވުމާއި، ހަކުރުބަލި ހުންނަފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ޙިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމުގެ ގޮތުން، ނެޝަނަލް ޑޭޓާބޭސްއެއް ޤާއިމް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނޭޝަނަލް ޑައެބެޓީސް

Read more

މަގުބައްތިޖެހުމަށް ކޯރުކޮނެ ކޭބަލް ވަޅުލުމާއިބެހޭ

މިރަށުގެ މަގުތަކުގައި ބައްތި ޖެހުމަށް ކޯރުކޮނެ ކޭބަލް ވަޅުލާދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ. ވީމާ މިކަމަށް ޝަޢުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން މަސައްކަތްކޮށްދެވޭނެ އަގާއި މުއްދަތު 9 ނޮވެމްބަރ 2020ވަނަ

Read more