މަގުބައްތިޖެހުމަށް ކޯރުކޮނެ ކޭބަލް ވަޅުލުމާއިބެހޭ

މިރަށުގެ މަގުތަކުގައި ބައްތި ޖެހުމަށް ކޯރުކޮނެ ކޭބަލް ވަޅުލާދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ. ވީމާ މިކަމަށް ޝަޢުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން މަސައްކަތްކޮށްދެވޭނެ އަގާއި މުއްދަތު 9 ނޮވެމްބަރ 2020ވަނަ

Read more

އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އިންޖީނުލީ އުޅަނދު ފަހަރު ދުއްވުމުގެ A0,A1 ގެ C ޒޯން ލައިސަންސް ދޫކުރުން.

އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އިންޖީނުލީ އުޅަނދުފަހަރުދުއްވުމުގެ A1,A0 ގެ C ޒޯން ލައިސަންސް ނެގުމަށް ބާއްވާ އިމްތިހާނު މިރަށުގައި ބާއްވާގޮތައް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. ވީމާ ލައިސަންސް ނެގުމަށް ބޭނުންވާ

Read more

ށ.ފޭދޫ ނާރެސް އަހްމަދު ސާމީގެ ކިޑްނީ ޓްރާންސްޕްލާންޓް ކުރުމަށް ކައުންސިލް އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފި

ށ.ފޭދޫ ނާރެސް، އަހްމަދު ސާމީގެ ކިޑްނީ ޓްރާންސްޕްލާންޓް ކުރުމަށްޓަކައި ށ.ފޭދޫ ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުން ފައިސާގެ އެހީތެރިކަމެއް ފޯރުކޮށްދީފިއެވެ. މިގޮތުން ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންގެ އެއްދުވަހުގެ މުސާރަވަނީ އަހްމަދު

Read more